Seuran säännöt

Seuran säännöt
1 § Yhdistyksen nimi on Liikuntaseura Pori ry ja sen kotipaikka on Porin kaupunki.


2 §
1. Yhdistyksen tarkoitus on herättää kiinnostusta liikuntaan sekä lujittaa ja ylläpitää tätä harrastusta. Toiminnan perusteena ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun Reilun Pelin periaatteet.

2. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia, hankkimalla tähän tarvittavia välineitä, järjestämällä liikuntanäytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa.

3 § Yhdistys kuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, ohjeita ja päätöksiä. Yhdistyksellä on sekä toimivia että kannattavia jäseniä. Kannattavat jäsenet voivat olla joka ainaisia, vuosi- tai lahjoittajajäseniä.
Jäsen suorittaa yhdistyksen jäsenmaksun, jonka vuosikokous päättää.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan johtokunnan esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Samoin voidaan ansioituneelle henkilölle antaa kunniajäsenen arvonimi.
Kunniajäsenen arvonimen saanut henkilö ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

Johtokunnalla on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan tai käyttäytymisellään vahingoittaa yhdistyksen arvoa tai tarkoitusta tai joka toimii yhdistyksen sääntöjen ja määräysten vastaisesti. Jäsenen, joka ei ole suorittanut asiainmukaisia maksujaan yhdistykselle, katsotaan yhden vuoden kuluttua eronneeksi.

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoiminta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä ja määräyksiä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsääännöstöä.

5 § Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Yhden johtokunnan jäsenen tulee olla toimiva liikuntaharjoitusten ohjaaja. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää tarvittavat toimikunnat. Johtokunnan jäsenistä on puolet vuosittain erovuo-
rossa.

6 § Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä pyytää sitä kirjallisesti puheenjohtajalta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heihin luettuna on läsnä.

7 § Johtokunnan tehtävä on:

1. edustaa yhdistystä
2. johtaa yhdistyksen toimintaa
3. hoitaa yhdistyksen omaisuutta sekä rahavaroja
4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa asiat niihin sekä panna kokouksen päätökset täytäntöön
5. pitää jäsenluetteloa
6. pitää huolta voimisteluohjaajien ja liikuntatilojen hankkimisesta
7. laatia yhdistyksen tulo- ja menoarvioehdotus sekä toimintasuunnitelma ja
esittää ne vuosikokouksen vahvistettaviksi
8. tehdä kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös ja jättää se kuukausi
ennen vuosikokousta tilintarkastajille/toiminnantarkastajille
9. laatia ja lähettää liittoon vuositilasto sekä suorittaa muut määräaikaiset
toimenpiteet

8 § Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai toiminnanjohtajan kanssa, aina kaksi yhdessä.

9 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettaviksi kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen takasin johtokunnalle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10 §
1. Vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun aikana. Johtokunta kutsuu sen koolle ilmoittamalla siitä vähintään kahdeksan (8) päivää aikaisemmin sanomalehdessä ja lisäksi yhdistyksen harjoitusilloissa. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyksen 14 §:n määräykset.
2. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii. Tiedotustapa ja –aika on sama kuin vuosikokouksella.
3. Päätökseksi kokouksissa tulee se mielipide, joka saa yksinkertaisen ääntenenemmistön lukuun ottamatta kunniajäsenen arvonimen antamista, yhdistyksen purkamista sekä sääntöjen muuttamista, joiden hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
4. Äänioikeus on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä.

11 § Vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään sen jälkeen, kun kokous on todettu laillisesti kokoonkutsutuksi ja sille on valittu puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa, seuraavat asiat:

1. esitellään johtokunnan laatima yhdistyksen toimintakertomus
2. esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
4. valitaan johtokunnan puheenjohtaja
5. valitaan johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle
6. valitaan yksi (1) tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
7. päätetään jäsenmaksujen suuruus
8. esitetään kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma tulo-ja menoarvioineen
9. käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat
10. käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta johtokunnalle vuosikokouksessa käsiteltäviksi.

12 § Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta ja vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

13 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Päätöksen on, tullakseen voimaan, saatava äänestyksessä annetuista äänistä kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

14 § Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

15 § Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jääneet varat viimeisen johtokunnan harkinnan mukaan tyttöjen ja naisten liikunnan edistämiseksi Satakunnan alueella.

16 § Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

 

Säännöt päivitetty 9.3.2016